Thông tư 74

Ngày 15 tháng 07 năm 2011

Kính gửi :         Quý Nhà Đầu tư

 

Cứ cứ Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán và các hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn trân trọng thông báo một số nội dung thay đổi liên quan đến giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ ngày 01/8/2011 như sau:

 

1.      Mở tài khoản giao dịch chứng khoán:

·          Nhà đầu tư được phép mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán, tuy nhiên chỉ được phép mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán (ngoại trừ nhà đầu tư là Công ty quản lý quỹ, Công ty Chứng khoán nước ngoài, Công ty bảo hiểm)

·          Khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Nhà đầu tư phải cung cấp số lượng tài khoản đã mở, mã số tài khoản đã mở tại các Công ty Chứng khoán khác (nếu có).

·          Nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán phải báo cáo nghĩa vụ cổ đông lớn trên tổng số chứng

khoán tại các tài khoản và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

 

2.      Giao dịch mua và bán cùng một loại chứng khoán trong ngày

·          Nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch ngược chiều (mua và bán) cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Sử dụng một tài khoản mở tại một công ty chứng khoán để thực hiện cả lệnh mua và lệnh bán

+ Chỉ được thực hiện lệnh mua (hoặc lệnh bán) một loại chứng khoán nếu lệnh bán (hoặc lệnh mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã thực hiện và lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỉ lệ ký quỹ theo quy định.

·          Nhà đầu tư không được phép

+ Đồng thời đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng lần khớp lệnh trên cùng một tài khoản hoặc các tài khoản khác nhau mà nhà đầu tư đứng tên chủ sở hữu.

+ Nếu nhà đầu tư là người nhận ủy quyền giao dịch chứng khoán thì không được thực hiện các giao dịch với chính mình hoặc người thứ ba mà mình là người được ủy quyền.

 

3.      Tài khoản giao dịch ủy quyền

·          Nhà đầu tư được ủy quyền cho công ty chứng khoán hoặc ngân hàng lưu ký chứng khoán thực hiện giao dịch thay cho mình. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản.

·          Nhà đầu tư khi có thể ủy quyền cho cá nhân khác (ngoại trừ nhân viên công ty chứng khoán) thực hiện giao dịch thay cho mình. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và phải đảm bảo:

+ Có xác nhận việc ủy quyền của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật;

+ Hợp đồng ủy quyền phải nêu rõ phạm vi ủy quyền.

·          Các văn bản ủy quyền đã lập trước ngày 01/8/2011 vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi UBCKNN có văn bản chính thức hướng dẫn về vấn đề này.

 

 

Trân trọng,

 

Công Ty CP Chứng khoán Sài Gòn