Annual NAV Report

Đấu giá mới nhất

Annual NAV Report

Thông báo nghỉ Lễ/Tết trong năm 2018

Bản Cáo Bạch Tóm Tắt được cập nhật có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2017

Thông báo Lịch nghỉ lễ 2017 và thời giao giao dịch Chứng chỉ quỹ

Thông báo Điều lệ Quỹ cập nhật mới nhất ngày 22/03/2017

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm Lịch 2017

Báo cáo tài chính tháng 7/2015

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng NAV - theo tháng/quý tháng 4/2016

Báo cáo hoạt động vay mua bán lại tháng 04/2016

Open account Equity market Derivatives market Price board
SSI