Công bố thông tin
Báo Cáo Kết Quả Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu

SSI ra mắt tính năng đặt lệnh sàn UPCOM trên Web Trading, Pro Trading và Mobile Trading

Công bố thông tin thành lập Phòng Giao dịch Phạm Ngọc Thạch

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin về việc thay đổi điều lệ công ty

Công bố thông tin về việc thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

UBCKNN NHẬN ĐƯỢC TÀI LIỆU BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Ngày 13/02/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép số 13/GPĐC-UBCK  sửa đổi Giấy phép hoạt động số 03/GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 05/4/2000 cho Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn tăng vốn điều lệ của Công ty lên 3.561.117.420.000 đồng.

Prev Next