Bảo mật

Trách nhiệm của Khách hàng Bảo mật Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch, bảo quản Token của mình và chịu mọi thiệt

Đấu giá mới nhất

Bảo mật

Trách nhiệm của Khách hàng

  1. Bảo mật Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch, bảo quản Token của mình và chịu mọi thiệt hại, mất mát phát sinh do Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch bị tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào hoặc do Token bị thất lạc với bất cứ lý do nào;
  2. Trường hợp Khách hàng phát hiện các thông tin cần bảo mật nêu trên có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình thì cần lập tức thông báo cho Công ty Chứng khoán biết và thực hiện theo chỉ dẫn của Công ty Chứng khoán;
  3. Trong trường hợp Token bị thất lạc hoặc mất cắp, Khách hàng phải thông báo ngay cho Công ty Chứng khoán bằng văn bản, thực hiện theo các chỉ dẫn của Công ty Chứng khoán và phải thanh toán cho Công ty Chứng khoán chi phí mua Token mới. Khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước khi Công ty Chứng khoán có xác nhận đã nhận được thông báo mất Token của Khách hàng.
Trách nhiệm của Công ty Chứng khoán
  1. Bảo mật và lưu giữ thông tin của Khách hàng (thông tin giao dịch, và tất cả các thông tin khác trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng) trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin này theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.
  2. Hỗ trợ Khách hàng khôi phục thông tin đăng nhập khi Khách hàng yêu cầu.

 

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI