Chính sách sử dụng

Điều khoản sử dụng này là những quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần chứng khoán SSI và Khách

Đấu giá mới nhất

Chính sách sử dụng

Điều khoản sử dụng này là những quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần chứng khoán SSI và Khách hàng trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên trang web www.ssi.com.vn

Điều 1: Định nghĩa thuật ngữ

 1. Giao dịch điện tử” là các giao dịch liên quan đến chứng khoán, tiền gửi trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại Công ty Chứng khoán mà các giao dịch đó được thực hiện phù hợp với các Dịch vụ; và thông qua các phương tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại, fax, internet, tin nhắn SMS, email, web-chat và các phương tiện điện tử khác.
 2. "Dịch vụ Giao dịch điện tử” là các dịch vụ do Công ty Chứng khoán cung cấp cho Khách hàng tùy từng thời điểm để Khách hàng thực hiện các Giao dịch điện tử.
 3. Hệ thống” là hệ thống do Công ty Chứng khoán thiết lập để thực hiện các Giao dịch điện tử bao gồm các chương trình phần mềm, tiện ích, ứng dụng được cài đặt tại địa chỉ tên miền con của tên miền chính https://www.ssi.com.vn  hoặc hệ thống điện thoại, fax của Công ty Chứng khoán.
 4. Mật khẩu đăng nhập” là mật khẩu để xác định Khách hàng khi truy cập vào Hệ thống.
 5. Mật khẩu giao dịch” là mật khẩu được sử dụng để xác nhận trước khi thực hiện một Giao dịch điện tử. Mật khẩu giao dịch tồn tại theo 2 hình thức:
 • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP: one-time-password): chỉ có hiệu lực duy nhất đối với một giao dịch tại một thời điểm nhất định của một Khách hàng cụ thể, và sẽ tự động hủy trong một thời gian xác định.
 • Mật khẩu tĩnh (PIN): do Khách hàng tự thiết lập và có hiệu lực cho tới khi Khách hàng thay đổi.
 1. Chứng từ điện tử” là các thông tin liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu giao dịch tiền và chứng khoán của Khách hàng được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử.
 2. "Sự kiện bất khả kháng" có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào sau đây, mà làm cho bất kỳ Bên nào hoặc các Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này, như là sự ngăn cấm hay hành động của chính phủ hoặc cơ quan công quyền, bạo loạn, chiến tranh, chiến sự, bạo động, đình công, tranh chấp lao động khác và các ngừng trệ công việc khác, các tiện ích công cộng bị ngừng hoạt động hoặc bị cản trở, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần hoặc thiên tai khác, và các sự kiện khác vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của các Bên.

Điều 2: Nội dung thoả thuận

 1. Công ty Chứng khoán đồng ý cung cấp và Khách hàng đồng ý sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử.
 2. Công ty Chứng khoán sẽ quy định và/hoặc điều chỉnh nội dung cụ thể của Dịch vụ mà Công ty Chứng khoán cho là hợp lý tùy từng thời điểm và công bố rộng rãi các nội dung này trên website chính thức của Công ty Chứng khoán.
 3. Khách hàng được quyền đăng ký sử dụng các Dịch vụ Giao dịch điện tử và các dịch vụ khác mà Công ty Chứng khoán đang cung cấp hoặc sẽ cung cấp trong tương lai theo các hình thức mà Công ty chứng khoán quy định tùy từng thời điểm. Sau khi đăng ký thành công khách hàng có quyền sử dụng các Dịch vụ này và mặc nhiên chấp nhận các điều khoản, điều kiện ràng buộc được quy định cho dịch vụ khách hàng đã đăng ký.
 4. Việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử của Công ty Chứng khoán và việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử của Khách hàng được ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp đồng mở tài khoản, các cam kết liên quan mà Khách hàng đã ký kết với Công ty Chứng khoán và/hoặc các điều kiện, cách thức, quy định giao dịch cụ thể được Công ty Chứng khoán hướng dẫn, thông báo trực tiếp cho Khách hàng hoặc trên website của Công ty Chứng khoán.

Điều 3: Thời gian cung cấp Dịch vụ

 1. Công ty Chứng khoán sẽ cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử liên tục.
 2. Thời gian cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử liên quan đến giao dịch mua/bán/hủy chứng khoán được thực hiện theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán tùy từng thời điểm.
 3. Thời gian ngưng cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử do bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp Hệ thống hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được Công ty Chứng khoán thông báo trước trên website, email, SMS hoặc các kênh khác của Công ty Chứng khoán.

Điều 4: Chi phí

 1. Công ty Chứng khoán có thể ấn định một hoặc nhiều khoản giá sử dụng Dịch vụ (“Giá dịch vụ”) khi khách hàng sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử hoặc thực hiện Giao dịch điện tử. Để tránh nhầm lẫn, giá dịch vụ này không phải là giá dịch vụ môi giới mua bán chứng khoán mà Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Chứng khoán đối với mỗi giao dịch mua/bán chứng khoán cụ thể.
 2. Giá Dịch vụ sẽ được Công ty Chứng khoán thông báo cho Khách hàng khi đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử. Công ty Chứng khoán bảo lưu quyền ấn định và thay đổi nội dung, hình thức và mức giá đối với giá Dịch vụ tùy từng thời điểm.

Điều 5: Các rủi ro phát sinh từ Giao dịch điện tử

Việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của Hệ thống hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba hoặc do các hành động, thao tác của Khách hàng ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử.

Tham khảo một số rủi ro phát sinh từ giao dịch trực tuyến tại đây

Điều 6: Miễn trừ trách nhiệm

 1. Công ty Chứng khoán không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do:
 • Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không sử dụng được Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử.
 • Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của Công ty Chứng khoán trong việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử.
 • Lỗi của Hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan, kể cả trường hợp Hệ thống từ chối thực hiện Giao dịch điện tử của Khách hàng vì bất kỳ lý do nào.
 • Công ty Chứng khoán thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai hay bất kỳ sự việc nào ngoài sự kiểm soát của Công ty Chứng khoán hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử hoặc tiếp cận các thông tin mà Dịch vụ Giao dịch điện tử cung ứng của những người được Khách hàng ủy quyền.
 • Việc Khách hàng để lộ tên truy cập, Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch, Chữ kí điện tử và/hoặc các yếu tố định danh khác mà Công ty Chứng khoán cung cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử hoặc tiếp cận những thông tin mà Dịch vụ Giao dịch điện tử cung ứng.
 1. Hai bên không chịu trách nhiệm bất kỳ sai sót, một phần hay toàn bộ các điều khoản được nêu tại đây khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng.

Điều 7: Cam kết của Khách hàng

 1. Cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ và tuân thủ đúng những hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử do Công ty Chứng khoán cung cấp trực tiếp cho Khách hàng hoặc công bố rộng rãi trên website của Công ty Chứng khoán (“Hướng dẫn công khai”). Công ty Chứng khoán không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với những Giao dịch điện tử không thực hiện được với bất kỳ lý do gì hay bất cứ thiệt hại nào xảy ra khi Khách hàng không thực hiện đúng những Hướng dẫn công khai.
 2. Mật khẩu giao dịch xuất hiện trong mã PIN/mã CCPIN là chữ ký điện tử của Khách hàng (“Chữ ký điện tử”) và các Chứng từ điện tử được Khách hàng khởi tạo và/ hoặc xác nhận và gửi có Chữ ký điện tử của Khách hàng có giá trị pháp lý như các yêu cầu của Khách hàng gửi trực tiếp và hợp lệ tại quầy giao dịch của Công ty Chứng khoán (phiếu lệnh, yêu cầu chuyển khoản, các yêu cầu khác liên quan đến tài khoản của Khách hàng cũng như việc đăng ký và sử dụng dịch vụ tại SSI.).
 3. Đồng ý với bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng bằng tên truy cập với đúng Mật khẩu đăng nhập và Mật khẩu giao dịch hoặc các yếu tố định danh khác do Công ty Chứng khoán cung cấp cho Khánh hàng đều được coi là Khách hàng truy cập.
 4. Cung cấp đầy đủ/đăng ký các thông tin liên quan đến Khách hàng và kịp thời thông báo cho Công ty Chứng khoán khi có sự thay đổi các thông tin đó, chịu trách nhiệm với thông tin cung cấp. Việc thay đổi chỉ có hiệu lực sau khi Khách hàng đã nhận được xác nhận bằng văn bản của Công ty Chứng khoán.
 5. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác mà Khách hàng đã đăng ký cho Công ty Chứng khoán mặc nhiên được hiểu là được gửi đến hoặc gửi từ Khách hàng.
 6. Thanh toán đầy đủ Giá dịch vụ, thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của Công ty Chứng khoán đã được hướng dẫn công khai tùy từng thời điểm.
 7. Ý thức và đồng ý những rủi ro có thể phát sinh từ Giao dịch điện tử và Bản công bố rủi ro mà Công ty Chứng khoán đã cung cấp cho Khách hàng hoặc công bố trên website của Công ty Chứng khoán.
 8. Chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng... do Khách hàng sử dụng khi kết nối, truy cập vào Hệ thống nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép Dịch vụ Giao dịch điện tử.
 9. Đồng ý uỷ quyền cho Công ty Chứng khoán được tự động trích tiền/ghi nhận nợ trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thanh toán Giá dich vụ, thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của Công ty Chứng khoán liên quan đến việc việc sử dụng Dịch vụ Giao dich điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử của Khách hàng.
 10. Cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của những thông tin do Khách hàng cung cấp cho SSI.
 11. Thông báo cho Công ty Chứng khoán khi có thay đổi về thông tin của Khách hàng so với nội dung đã cung cấp cho SSI. Khi cập nhật thông tin, Công ty Chứng khoán được phép xem là các thông tin trên không có thay đổi nếu không nhận được thông báo thay đổi từ phía Khách hàng. Công ty Chứng khoán sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại phát sinh do sự thay đổi thông tin mà Khách hàng không thông báo cho Công ty Chứng khoán.
 12. Khách hàng đồng ý rằng không có bất kỳ giới hạn về số lượng và thời gian nhận thông tin từ Công ty Chứng khoán theo các hình thức nhận thông tin do Khách hàng đăng ký.
 13. Khi ký tên hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện Giao dịch điện tử trên tài khoản giao dịch chứng khóan của mình, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận đã cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định ủy quyền này và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các Giao dịch điện tử do người được ủy quyền thực hiện.

Điều 8: Cam kết của Công ty Chứng khoán

 1. Công ty Chứng khoán không có bất kỳ cam kết, đảm bảo hoặc ưu tiên chuyển tiếp, thực hiện thành công các Giao dịch điện tử của bất kỳ Khách hàng nào khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử.
 2. Đối với các Giao dịch điện tử mà Công ty Chứng khoán trong khả năng kiểm soát của mình nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bất thường hoặc không hợp lệ, Công ty Chứng khoán có thể từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện.
 3. Quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng theo đúng quy định pháp luật.
 4. Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ cho Khách hàng sử dụng các Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử, công khai các biểu giá áp dụng.
 5. Thông báo trước cho Khách hàng trong trường hợp ngưng, tạm ngưng, thay đổi/chỉnh sửa/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ Giao dịch điện tử; thay đổi các điều khoản này cho phù hợp với quy định pháp luật.
 6. Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật phát sinh khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/ hoặc thực hiện Giao dịch điện tử. Thường xuyên cập nhật các phiên bản mới của Hệ thống cho Khách hàng (nếu có).
 7. Lưu trữ các Chứng từ điện tử liên quan đến việc thực hiện Giao dịch điện tử của Khách hàng theo đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo rằng các bằng chứng này có thể truy cập và sử dụng để tham chiếu khi cần thiết.
 8. Thực hiện ngay việc thông báo trên website của Công ty Chứng khoán và thông báo tại các điểm nhận lệnh, đại lý, chi nhánh và trụ sở Công ty Chứng khoán và nỗ lực tối đa trong thời gian sớm nhất để khắc phục sự cố khi xảy ra lỗi đường truyền hoặc lỗi hệ thống dẫn đến Giao dịch điện tử không thể thực hiện được để Khách hàng kịp thời tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua nhân viên giao dịch hoặc nhân viên môi giới của Công ty Chứng khoán.
 9. Bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo quy định của pháp luật trường hợp phát sinh các thiệt hại do lỗi của Công ty Chứng khoán gây ra.

Điều 9: Điều khoản chung

 1. Việc Khách hàng đăng ký và sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử không làm miễn trừ quyền và nghĩa vụ của Khách hàng được quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, các cam kết liên quan mà Khách hàng đã ký kết với Công ty Chứng khoán và/hoặc các điều kiện quy định về cách thức giao dịch cụ thể mà Công ty Chứng khoán đã hướng dẫn hoặc được thông báo công khai cho Khách hàng.
 2. Việc đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử không loại trừ quyền của Khách hàng được thực hiện giao dịch chứng khoán qua hình thức sử dụng các dịch vụ khác mà Khách hàng đã đăng ký với Công ty Chứng khoán.
 3. Khách hàng cần thực hiện kiểm tra trực tiếp, thường xuyên theo dõi số dư và diễn biến tài khoản giao dịch chứng khoán và kịp thời phản ánh cho Công ty Chứng khoán những sai sót phát sinh (nếu có) trong quá trình sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử.
 4. Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và Công ty Chứng khoán được giải quyết trên cơ sở thương lượng hòa giải giữa hai Bên. Trong trường hợp thương lượng hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

Điều 10: Thu Thập thông tin

Công ty Chứng khoán có quyền thu thập tất cả các thông tin được Khách hàng cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp khi truy cập vào Trang thông tin điện tử và Hệ thống của Công ty Chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:

 1. Thông tin nhận diện Khách hàng, gồm: tên/họ tên, giới tính, loại hình, hình ảnh, ngày sinh, ngày thành lập, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản, nghề nghiệp, thông tin tài chính, lĩnh vực hoạt động, mật khẩu và các thông tin khác được Khách hàng cung cấp;
 2. Dữ liệu thu thập được từ việc Khách hàng truy cập vào trang thông tin tin điện tử và/hoặc hệ thống thông tin của Công ty Chứng khoán, gồm: thông tin về thiết bị sử dụng, hệ điều hành, loại trình duyệt, địa chỉ IP, ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối/truy cập trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, vị trí và thông tin khác;
 3. Thông tin về giao dịch của Khách hàng, gồm: dữ liệu giao dịch,lịch sử giao dịch, thông tin tài khoản thanh toán, và các thông tin khác mà Công ty Chứng khoán phải thu thập theo quy định của pháp luật và/hoặc điều khoản và điều kiện dịch vụ của Công ty Chứng khoán;
 4. Dữ liệu tiếp thị: thông tin về sự quan tâm của Khách hàng đối với quảng cáo, dữ liệu cookie, dữ liệu clickstream, phản ứng với tiếp thị trực tiếp, và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp….

Các thông tin nêu trên được Công ty Chứng khoán thu thập cho mục đích cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho Khách hàng và/hoặc phát triển sản phẩm/dịch vụ hiện có; cải thiện trải nghiệm khách hàng và giới thiệu các sản phẩm phù hợp với nhu cầu bảo vệ của khách hàng thông qua phân tích nâng cao cơ sở dữ liệu khách hàng. Ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật, Công ty Chứng khoán cam kết không chia sẻ thông tin nhằm mục đích khác nếu không được Khách hàng chấp thuận. Thông tin của Khách hàng được Công ty Chứng khoán thu thập sẽ được lưu giữ, bảo mật theo quy định của pháp luật và chính sách bảo mật thông tin của Công ty Chứng khoán.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI