Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Nova Consumer

Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Nova Consumer

                                           

                                              CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

                                  THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Tài liệu đính kèm:

1. Giấy phép chào bán

2. Bản cáo bạch

3. Nghị quyết HĐQT

4. Hướng dẫn đặt mua

5. Giấy đăng ký mua cổ phiếu

Công ty cổ phần chứng khoán SSI