Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.270,51
10,80 (0,08%) Cập nhật ngày 20/05/2022

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/10/2021

1 tháng

30/09/2021

2 tháng

31/08/2021

3 tháng

31/07/2021

4 tháng

30/06/2021

5 tháng

31/05/2021

6 tháng

30/04/2021

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

12.817 12.751 12.690 12.624 12.558 12.491 12.423 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,52%
1,01%
1,53%
2,07%
2,61%
3,18% 28,17%
 Lãi quy năm
  6.12% 6,02% 6,08% 6,13% 6,23% 6,30% 6,75%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/10/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 13.270,51 20/05/2022 +10,80 +0,08%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.175,92 20/05/2022 -9,42 -0,05%
Quỹ SSI-SCA 28.390,16 20/05/2022 -147,13 -0,52%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 16.941,54 22/05/2022 +8,76 +0,05%
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.796,71 22/05/2022 -15,51 -0,10%
QUỸ VLGF 9.210,48 20/05/2022 -57,51 -0,62%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
20/12/2018 11.069,36 +0,06% +0,39% +6,42%
19/12/2018 11.063,21 -0,01% +0,33% +6,36%
18/12/2018 11.064,20 -0,03% +0,34% +6,37%
17/12/2018 11.067,61 -0,01% +0,37% +6,41%
16/12/2018 11.068,85 +0,07% +0,38% +6,42%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI