Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.917,46
3,06 (0,02%) Cập nhật ngày 01/06/2023

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

1 tháng

30/03/2023

2 tháng

28/02/2023

3 tháng

31/01/2022

4 tháng

31/12/2022

5 tháng

30/11/2022

6 tháng

31/10/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.611 13.558 13.430 13.403 13.418 13.552 10.000

Lãi theo giá CCQ (%)

1,25 1,64 2,61 2,82 2,70 1,69 3,81
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 30/04/2023
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 13.917,46 01/06/2023 +3,06 +0,02%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.387,59 01/06/2023 +94,48 +0,62%
Quỹ SSI-SCA 26.414,27 01/06/2023 -16,24 -0,06%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 16.653,52 01/06/2023 +192,08 +1,17%
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.169,26 01/06/2023 +55,37 +0,42%
QUỸ VLGF 8.632,11 01/06/2023 +5,47 +0,06%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.098,12 16/05/2023 -0,33 -0,00%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
22/01/2020 11.865,39 +0,01% +0,80% +0,80%
21/01/2020 11.863,71 +0,16% +0,79% +0,79%
20/01/2020 11.844,84 +0,17% +0,63% +0,63%
17/01/2020 11.825,03 +0,04% +0,46% +0,46%
16/01/2020 11.819,98 -0,02% +0,41% +0,41%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI