Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
14.683,90
12,58 (0,09%) Cập nhật ngày 08/12/2023

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
 
30/11/2023

Kỳ hạn

1 tháng

31/10/2023

2 tháng

30/09/2023

3 tháng

31/08/2023

4 tháng

31/07/2023

5 tháng

30/06/2023

6 tháng

31/05/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

14,678.04 14,504.78 14,398.89 14,226.44 14,095.30 14,031.15 13,917.46 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.94% 1.94% 3.17% 4.13% 4.61% 5.46% 46.78%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 14.683,90 08/12/2023 +12,58 +0,09%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.727,81 07/12/2023 -30,09 -0,18%
Quỹ SSI-SCA 29.880,06 08/12/2023 -61,05 -0,20%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 18.323,56 07/12/2023 +48,19 +0,26%
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.720,80 07/12/2023 +22,60 +0,16%
QUỸ VLGF 9.331,48 08/12/2023 -21,56 -0,23%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.401,95 05/12/2023 +34,87 +0,34%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
01/12/2023 14.678,04 -0,13% +0,00% +9,32%
30/11/2023
Cuối tháng
14.678,04 +0,05% +0,94% +9,32%
30/11/2023 14.697,78 +0,19% +1,08% +9,47%
29/11/2023 14.670,59 +0,04% +0,89% +9,27%
28/11/2023 14.665,28 -0,02% +0,86% +9,23%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI