Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
12.886,00
2,15 (0,02%) Cập nhật ngày 03/12/2021

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/10/2021

1 tháng

30/09/2021

2 tháng

31/08/2021

3 tháng

31/07/2021

4 tháng

30/06/2021

5 tháng

31/05/2021

6 tháng

30/04/2021

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

12.817 12.751 12.690 12.624 12.558 12.491 12.423 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,52%
1,01%
1,53%
2,07%
2,61%
3,18% 28,17%
 Lãi quy năm
  6.12% 6,02% 6,08% 6,13% 6,23% 6,30% 6,75%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/10/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 12.886 03/12/2021 +2,15 +0,02%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 22.456,27 03/12/2021 -582,17 -2,53%
Quỹ SSI-SCA 32.110,89 03/12/2021 -235,06 -0,73%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.868,17 05/12/2021 -725,41 -3,36%
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.620,22 05/12/2021 -459,10 -2,41%
VLGF 10.000 01/11/2021 +0 +0,00%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
15/11/2021 12.848,39 +0,00% +0,24% +5,50%
14/11/2021 12.848,39 +0,05% +0,24% +5,50%
12/11/2021 12.841,93 +0,02% +0,19% +5,45%
11/11/2021 12.839,82 +0,02% +0,18% +5,43%
10/11/2021 12.836,96 +0,02% +0,15% +5,41%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI