Hướng dẫn sử dụng Web trading GDCK cơ sở

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn sử dụng Web trading GDCK cơ sở

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả giao dịch tiền trong khoảng thời gian 3 tháng

 • Vào mục “Kiểm soát & QL tài sản” => "Sao kê tiền”
 • Số tài khoản được hiện thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Quý khách có thể thay đổi số tài khoản bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô này.
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả giao dịch chứng khoán trong khoảng thời gian 3 tháng

 • Vào mục “Kiểm soát & QL tài sản” -> "Sao kê chứng khoán”
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Giải thích các thuật ngữ:

 • Loại CK: loại chứng khoán
 • CK khả dụng: số lượng chứng khoán có thể bán
 • Hạn chế chuyển nhượng: số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng không giao dịch được
 • CK hưởng quyền: bao gồm cổ tức bằng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, cổ phiếu thưởng.
 • Đăng ký lưu ký: cổ phiếu đã lưu ký tại SSI nhưng chưa được phép giao dịch
 • Tổng: Tổng số lượng cổ phiếu có trong tài khoản có thể giao dịch được.

Chức năng này cho phép Quý khách gửi yêu cầu ứng trước tiền bán trực tuyến đến SSI 

Gửi yêu cầu ứng trước tiền bán

Vào mục “Tiện ích” -> "Ứng trước tiền bán”:
Số tài khoản được hiển thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Quý khách có thể thay đổi số tài khoản muốn bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô này

Hiển thị màn hình như bên dưới

Giải thích các thuật ngữ:

 • Ngày bán CK: ngày bán chứng khoán
 • Xem: xem lại giao dịch bán chứng khoán đã khớp lệnh
 • Phí: phí ứng trước tiền bán
 • Số tiền thực nhận = Số tiền có thể ứng – phí ứng trước

Xem trạng thái ứng trước trong ngày

Chức năng này cho phép Quý khách xem được trạng thái các yêu cầu ứng trước trong ngày

 • Vào mục “Tiện ích” -> "Ứng trước tiền bán” -> "Trạng thái ứng trước trong ngày"
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Trạng thái ứng tiền:

 • Chờ xử lý: Yêu cầu ứng tiền đã được chuyển vào hệ thống của SSI để chờ xử lý. Quý khách có thể xóa yêu cầu này.
 • Đã hủy: Quý khách không muốn ứng tiền và hủy giao dịch này.
 • Đang xử lý: Nhân viên SSI đang xử lý yêu cầu ứng trước tiền bán. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Đã xử lý: Yêu cầu ứng tiền đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể hủy yêu cầu này
 • Bị từ chối: Yêu cầu ứng tiền đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết lý do chi tiết.

Xem lịch sử ứng trước

Chức năng này cho phép Quý khách xem lịch sử các giao dịch ứng tiền trong khoảng thời gian 3 tháng

 • Vào mục “Tiện ích” -> "Ứng trước tiền bán” -> "Lịch sử ứng tiền"
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Trạng thái ứng tiền:

 • Đã hủy: Quý khách không muốn ứng tiền và hủy giao dịch này.
 • Đã xử lý: Yêu cầu ứng tiền đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Bị từ chối: Yêu cầu ứng tiền đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết lý do chi tiết.

Quý khách sẽ dễ dàng thực hiện việc chuyển tiền và kiểm tra trạng thái tiền chuyển thông qua hệ thống online SSI Web Trading một cách đơn giản và linh hoạt:

 • Chuyển tiền nội bộ tới 7 tài khoản chứng khoán đã đăng ký trước trong cùng hệ thống SSI. Chức năng này cũng cho phép Quý khách có thể chuyển tiền qua lại giữa Tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường sang Tài khoản ký quỹ.
 • Chuyển tiền tới tất cả các tài khoản Ngân hàng trên toàn quốc có tên tài khoản trùng tên với chủ tài khoản chứng khoán tại SSI ( không  cần đăng ký trước)…
 • Chuyển tiền tới 3 tài khoản ngân hàng (đã đăng ký trước với SSI) có tên tài khoản khác với chủ tài khoản chứng khoán tại SSI

Gửi yêu cầu chuyển tiền

Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển tiền”

Số tài khoản được hiện thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Quý khách có thể thay đổi số tài khoản muốn bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô này

Hiển thị màn hình như bên dưới:

Nhập thông tin đầy đủ

 • Click nút "Xác nhận"

Xem trạng thái chuyển tiền trong ngày

Chức năng này cho phép Quý khách xem được trạng thái các yêu cầu chuyển tiền trong ngày

 • Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển tiền” -> "Trạng thái chuyển tiền trong ngày"
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Trạng thái chuyển tiền:

 • Chờ xử lý: Yêu cầu chuyển tiền đã được chuyển vào hệ thống của SSI để chờ xử lý. Quý khách có thể xóa yêu cầu này.
 • Đã hủy: Quý khách không muốn chuyển tiền và hủy giao dịch này.
 • Đang xử lý: Nhân viên SSI đang xử lý yêu cầu chuyển tiền. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Đã xử lý: Yêu cầu chuyển tiền đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Bị từ chối: Yêu cầu chuyển tiền đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết lý do chi tiết.

Xem lịch sử chuyển tiền

Chức năng này cho phép Quý khách xem lịch sử giao dịch chuyển tiền trong thời gian 3 tháng

 • Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển tiền” -> "Lịch sử chuyển tiền"
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Trạng thái chuyển tiền:

 • Đã hủy: Quý khách không muốn chuyển tiền nữa và hủy giao dịch này.
 • Đã xử lý: Yêu cầu chuyển tiền đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Bị từ chối: Yêu cầu chuyển tiền đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết lý do chi tiết.

Gửi yêu cầu chuyển chứng khoán

Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển chứng khoán”
Số tài khoản được hiện thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Quý khách có thể thay đổi số tài khoản muốn bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô này
Sau đó màn hình sẽ hiển thị thông tin tài khoản và danh sách chứng khoán của TK chuyển.

Hiển thị màn hình như bên dưới:

KH tích chọn vào mã CK muốn chuyển và nhập khối lượng cùng nội dung chuyển
 • Click nút "Xác nhận"

Xem trạng thái các lệnh chuyển chứng khoán

Chức năng này cho phép Quý khách xem được trạng thái các yêu cầu chuyển chứng khoán trong ngày

 • Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển chứng khoán” -> "Trạng thái các lệnh chuyển chứng khoán"
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Trạng thái chuyển chứng khoán:

 • Chờ xử lý: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã được chuyển vào hệ thống của SSI để chờ xử lý. Quý khách có thể xóa yêu cầu này.
 • Đã hủy: Quý khách không muốn chuyển chứng khoán và hủy giao dịch này.
 • Đang xử lý: Nhân viên SSI đang xử lý yêu cầu chuyển chứng khoán. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Đã xử lý: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Bị từ chối: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết lý do chi tiết.

Xem lịch sử chuyển chứng khoán

Chức năng này cho phép Quý khách xem lịch sử giao dịch chuyển chứng khoán trong thời gian 3 tháng

 • Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển chứng khoán” -> "Lịch sử chuyển chứng khoán"
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Trạng thái chuyển chứng khoán:

 • Đã hủy: Quý khách không muốn chuyển chứng khoán nữa và hủy giao dịch này.
 • Đã xử lý: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Bị từ chối: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết lý do chi tiết.

Thông tin quyền

Chức năng này hiển thị tất cả các quyền phát sinh của cổ phiếu đang trong thời gian thực hiện bao gồm các quyền sau:

 • Quyền cổ tức bằng tiền
 • Quyền cổ tức bằng cổ phiếu
 • Quyền thưởng cổ phiếu
 • Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Quý khách có thể đăng ký 1 phần hay toàn bộ số lượng chứng khoán được mua hoặc từ chối quyền mua.

Đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

 • Vào mục “Tiện ích”-->”Thực hiện quyền”--> “ Thông tin quyền”-->“Đăng ký”
 • Màn hình hiển thị như sau:

Ngay sau khi KH ấn vào “Đăng ký” để thực hiện quyền, hệ thống sẽ mở ra màn hình mới để KH tiếp tục thực hiện:

Thông tin quyền cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng chứng khoán và quyền thưởng cổ phiếu

Khách hàng có thể kiểm tra thông tin cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng chứng khoán, quyền thưởng cổ phiếu bằng cách:

 • Vào mục “Tiện ích”--> “Thực hiện quyền”
 • Màn hình hiển thị như sau:

Xem trạng thái thực hiện quyền mua

Sau khi yêu cầu đăng ký quyền mua được chuyển vào hệ thống của SSI,Quý khách có thể kiểm tra tình trạng xử lý các yêu cầu     này trong mục “Trạng thái thực hiện quyền mua” như sau:

 • Vào mục “Tiện ích”--> “Thực hiện quyền”--> “Trạng thái thực hiện quyền mua”
 • Màn hình hiển thị:

Trạng thái thực hiện quyền mua

 • Chờ xử lý: Yêu cầu đăng ký quyền mua của Quý khách đã được chuyển vào hệ thống của SSI và chờ xử lý.Quý khách có thể hủy yêu cầu này.
 • Đang xử lý: Nhân viên SSI đang xử lý yêu cầu đăng ký quyền mua. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Đã xử lý: Yêu cầu đăng ký quyền mua đã được SSI thực hiện thành công.Quý khách không thể hủy yêu cầu này nữa.
 • Bị từ chối:Yêu cầu đăng ký quyền mua của Quý khách đã bị từ chối bởi SSI. Để biết nguyên nhân, Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chôi”

Lịch sử hưởng quyền

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả các quyền mua, quyền cổ tức bằng tiền, quyền cổ tức bằng cổ phiếu, quyền thưởng cổ phiếu trong khoảng thời gian 3 tháng.

 • Vào mục “Tiện ích”--> “Thực hiện quyền”-->“Lịch sử hưởng quyền
 • Màn hình hiển thị như sau:

Quy định về cổ phiếu lô lẻ

- Theo quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, Khách hàng có thể thực hiện bán cổ phiếu lô lẻ nếu như số lượng cổ phiếu nắm giữ dưới 100 CP đối với sàn HOSE/HNX/UPCOM
- Quý khách có thể đăng ký bán CP lô lẻ trực tuyến ngay khi SSI có đợt thu mua.
- Giá thực hiện trong giao dịch bán CP lô lẻ được áp dụng theo quy định như sau:
 • Yêu cầu bán lô lẻ của KH gửi tới sẽ được SSI thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc
 • Giá mua lô lẻ sẽ = giá sàn của ngày thực hiện giao dịch

Đăng ký bán CP lô lẻ

Chức năng này giúp quý khách dễ dàng đăng ký bán CP lô lẻ trực tuyến ngay khi SSI có đợt thu mua.

 • Vào mục “Tiện ích”--> “Bán CP lô lẻ”-->”Đăng ký bán CP lô lẻ”,  tích chọn vào mã CK muốn bán--> “Đồng ý”
 • Màn hình hiển thị như dưới đây:

 • Xác nhận hình ảnh hiển thị và điền mã xác thực giao dịch
 • Ấn nút “Xác nhận” để gửi yêu cầu vào hệ thống của SSI

Trạng thái bán CP lô lẻ

Chức năng này cho phép Quý khách kiểm tra được trạng thái các yêu cầu bán CP lô lẻ trong ngày:

 • Vào mục “Tiện ích”--> “Bán CP lô lẻ”--> “Trạng thái bán CP lô lẻ”
 • Màn hình hiển thị như sau:

Trạng thái bán CP lô lẻ như sau:

 • Chờ xử lý: Yêu cầu bán CP lô lẻ đã được chuyển vào hệ thống của SSI để chờ xử lý. Quý khách có thể hủy yêu cầu này bằng cách ấn vào nút hủy cuối dòng.
 • Đang xử lý: Nhân viên SSI đang xử lý yêu cầu bán CP lô lẻ của Quý khách
 • Đã xử lý: Yêu cầu bán CP lô lẻ đã được cập nhật và đang xử lý tại SSI. Quý khách không thể hủy yêu cầu này
 • Bị từ chối: Yêu cầu bán CP lô lẻ đã bị từ chối tại SSI. Quý khách có thể xem lý do bị từ chối bằng cách click chuột vào “Bị từ chối”.

Lịch sử bán CP lô lẻ

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả các giao dịch bán CP lô lẻ trong khoảng thời gian 3 tháng.

 • Vào mục “Tiện ích”-->“Bán CP lô lẻ”--> “Lịch sử bán cổ phiếu lô lẻ”
 • Màn hình hiển thị như sau

Trạng thái trong lịch sử bán CP lô lẻ:

 • Đã hủy: Quý khách không muốn thực hiện bán CP lô lẻ và đã hủy giao dịch này
 • Đã xử lý: Yêu càu Bán CP lô lẻ của Quý khách đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong
 • Bị từ chối: Yêu cầu Bán CP lô lẻ của Quý khách đã bị từ chối. Click chuột vào “Bị từ chối” để  biết lý do chi tiết.

SSI Web Trading hỗ trợ Nhà đầu tư đặt lệnh, yêu cầu ứng nhanh chuyển tiền, tra cứu lịch sử đặt lệnh, sao kê tiền và chứng khoán không chỉ cho tài khoản của chính mình mà còn cho tất cả các tài khoản khác do mình được nhận uỷ quyền quản lý qua tính năng quản lý đa tài khoản.

 • Quý khách đăng nhập từ tài khoản của chỉnh mình (tài khoản đại lý)
 • Hệ thống hiển thị "Danh sách đa tài khoản", Quý khách có thể lựa chọn tài khoản mặc định trong danh sách các tài khoản do mình quản lý. Tài khoản mặc định sẽ được tự động hiển thị sẵn tại các màn hình chức năng:

Ngoài ra, tại mỗi màn hình chức năng, Khách hàng cũng có thể lựa chọn thay đổi tài khoản mà mình muốn thực hiện giao dịch tại ô "Số tài khoản"

Trong cùng một lần đăng nhập, Quý khách có thể thực hiện các giao dịch trên tài khoản ký quỹ và trên tài khoản thông thường hiện tại. Quý khách có thể đặt hay hủy lệnh nhanh chóng, đồng thời theo dõi các thông số của tài khoản ký quỹ được cập nhật đến từng giây, thực hiện các giao dịch ứng nhanh, chuyển tiền trực tuyến và nhiều tính năng khác.

Đặt lệnh với tài khoản Ký quỹ: Quý khách có thể thực hiện đặt lệnh mua bán chứng khoán trên tài khoản ký quỹ tương tự như với tài khoản thông thường

  

Xem Danh mục Chứng khoán Ký quỹ: Vào "Bảng giá", nhấn vào link "Danh mục CK ký quỹ", danh sách các mã CK được giao dịch ký quỹ sẽ hiện ra cùng tỷ lệ ký quỹ tương ứng:

Theo dõi thông tin tài khoản ký quỹ: Vào "Kiểm soát và QL Tài sản" => "Quản lý danh mục tài sản" => "Trạng thái tài khoản và Sức mua", Quý khách có thể theo dõi các thông tin tài khoản ký quỹ như Sức mua, Tổng tài sản, các cảnh báo...

Các chức năng khác như Ứng trước tiền bán chứng khoán, Chuyển khoản tiền trực tuyến, Quý khách có thể thực hiện tương tự như với một tài khoản bình thường!

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, Quý khách click vào link “Quên mật khẩu” hiển thị màn hình như bên dưới:

 • Bước 1: Nhập Mã số tài khoản, mã xác nhận hình ảnh và mã số PIN/Token của Quý khách. Sau đó nhấn vào nút “Yêu cầu”
 • Bước 2: Vào địa chỉ email mà Quý khách đã đăng ký giao dịch điện tử. Trong hộp mail này, Quý khách sẽ nhận đươc một email từ SSI gửi tới. Click vào link xác thực đầu tiên. Sau khi click vào link này thành công, hệ thống sẽ tự động gửi lại mật khẩu mới để Quý khách đăng nhập vào trong hệ thống.

Chú ý: Hai link xác thực nhận lại mật khẩu đăng nhập mới chỉ tồn tại trong 7 ngày kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu. Sau 7 ngày nếu Quý khách không click vào một trong hai đường link xác thực này thì cả 2 link sẽ mất hiệu lực.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI