S-Savings

    BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM S-SAVINGS Áp dụng từ 12/01/2020 *Lãi suất: %/năm (tính trên cơ sở 360 ngày)   Kỳ hạn

Đấu giá mới nhất

S-Savings

 

 
BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM S-SAVINGS
Áp dụng từ 12/01/2020
*Lãi suất: %/năm (tính trên cơ sở 360 ngày)
 

Kỳ hạn gửi

LS đúng hạn trước thuế TNCN

LS đúng hạn sau thuế TNCN

Kỳ hạn thực gửi

LS rút trước hạn trước thuế TNCN

LS rút trước hạn sau thuế TNCN

Không kỳ hạn

0.20%

0.190%

 

0.20%

0.190%

7 ngày

3.00%

2.850%

Từ 1 - dưới 7 ngày

0.20%

0.190%

14 ngày

3.00%

2.850%

Từ 7 - dưới 14 ngày

0.20%

0.190%

21 ngày

3.00%

2.850%

Từ 14 - dưới 21 ngày

0.20%

0.190%

30 ngày

4.30%

4.085%

Từ 21 - dưới 30 ngày

0.20%

0.190%

60 ngày

4.50%

4.275%

Từ 30 - dưới 60 ngày

3.00%

2.850%

90 ngày

4.80%

4.560%

Từ 60 - dưới 90 ngày

3.00%

2.850%

180 ngày

4.70%

4.47%

Từ 90 - dưới 180 ngày

3.20%

3.040%

270 ngày

4.90%

4.660%

Từ 180 - dưới 270 ngày

3.40%

3.230%

360 ngày

5.10%

4.850%

Từ 270 - dưới 360 ngày

3.60%

3.420%

 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI