Thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ

Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua

Thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ

Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ như sau:

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
 • Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 4.033.512 cổ phần (0,34% VĐL)
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 11.800 đồng/cổ phần
Tổng số nhà đầu tư tham gia: 02 NĐT
 • Cá nhân: 02 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
Tổng Khối lượng CP đăng ký: 1.800 CP
 • Cá nhân: 1.800 CP
 • Tổ chức: 0 CP
Thời gian nộp phiếu đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 14/06/2019
Thời gian tổ chức đấu giá
 • 08h30, ngày 18/06/2019
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI