Thông báo kết quả đấu giá CP ra công chúng của Ban quản lý và điều hành bến xe tàu

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu CP ra công chúng của Ban quản lý và điều hành bến xe tàu như

Thông báo kết quả đấu giá CP ra công chúng của Ban quản lý và điều hành bến xe tàu

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu CP ra công chúng của Ban quản lý và điều hành bến xe tàu như sau:

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ban quản lý và điều hành bến xe tàu
 • Vốn điều lệ: 34.434.500.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 2.012.470 cổ phần (58,443% VĐL)
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
Thông tin kết quả đầu giá
 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 05 NĐT
 • Cá nhân trong nước: 05 NĐT
 • Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
 • Tổ chức trong nước: 0 NĐT
 • Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 2.012.470 Cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 05
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 2.012.470 Cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất: 318.000 Cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất: 300 Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 10.600 đồng/Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất: 10.600 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 10.546 đồng/Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 05 NĐT
 • Cá nhân: 05 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 349.600 Cổ phần
 • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 3.686.800.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần
 • Từ 8h00 ngày 27/04/2019 đến 16h00 ngày 06/05/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc
 • Từ ngày 02/05/2019 đến ngày 07/05/2019
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI