Thông báo chào bán cạnh tranh cả lô CP của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng do SCIC nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Thông báo chào bán cạnh tranh cả lô CP của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng do SCIC nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo chào bán cạnh tranh cả lô CP của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng do SCIC nắm giữ

 1. Tên tổ chức phát hành             : CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG (HND)
 2. Địa chỉ                                     :  Thôn Đoan, Xã Tam Hưng – Huyện Thủy Nguyên – Thành phố Hải Phòng.
 3. Ngành nghề kinh doanh chính : Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
 4. Vốn điều lệ công ty                  : 5.000.000.000.000 đồng
 5. Vốn của SCIC                         :  450.000.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 9% Vốn điều lệ.
 6. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh:  Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Quy chế chào bán cạnh tranh).
 7. Tổ chức tư vấn                        :  Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco)
 8. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
 9. Cổ phần chào bán thông qua chào bán cạnh tranh

- Loại cổ phần chào bán             :  Cổ phần phổ thông   

- Giá khởi điểm                         : 26.000 đồng/cổ phần          - Bước giá        : 100 đồng

- Giá đặt mua hợp lệ                   : là mức giá 01 (một) cổ phần không thấp hơn Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh và Giá sàn của cổ phiếu HND tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.

- Mệnh giá                                 :  10.000 đồng/cổ phần 

- Phương thức chào bán              : Chào bán cạnh tranh cả lô (một lô), trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số lượng cổ phần chào bán.

- Tổng số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh:  45.000.000 cổ phần                                 

- Tiền đặt cọc                            : Bằng 10% giá trị cổ phần cả lô tính theo Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh.

 1. Thời gian nộp hồ sơ năng lực  : Từ ngày 29/5/2020 đến 16h00 ngày 09/6/2020 tại Trụ sở chính SCIC.
 2. Cung cấp đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian đăng ký và đặt cọc   :  Từ ngày 02/6/2020 tới 16h00 ngày 17/6/2020, chi tiết tại Quy chế Chào bán cạnh tranh.

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký  : Tại các Đại lý Chào bán cạnh tranh theo Danh sách Đại lý Chào bán cạnh tranh tại Quy chế chào bán cạnh tranh do SCIC ban hành.

Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 9h00 đến 14h00 ngày 18/6/2020.

 1. Tổ chức chào bán cạnh tranh:

- Thời gian                               :  Bắt đầu lúc 14h30 ngày 18/6/2020

- Địa điểm                                :  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/6/2020 đến ngày 24/6/2020
 2. Thời gian hoàn trả tiền cọc     : Theo Quy chế chào bán cạnh tranh.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI