Thông báo hủy đấu giá CP của CTCP Thủy điện Nậm Chiến do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu

Thông báo hủy đấu giá CP của CTCP Thủy điện Nậm Chiến do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thông báo về việc hủy đấu giá CP của CTCP Thủy điện Nậm Chiến do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu như sau:

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Chiến do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu vào ngày 29/03/2018. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 22/03/2018) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Chiến do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-SGDHN ngày 01/03/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Chiến do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu vào ngày 29/03/2018.

Trân trọng.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI