Tin HOSE
FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/06/2024
Quỹ ETF SSIAM VNX50thông báothay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/06/2024như sau:Tài liệu đính kèm20240614_20240614-FUESSV50-NAV-ngay-13.06.2024-signed.pdf
14/06/2024
Xem thêm
FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/06/2024
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMONDthông báothay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/06/2024như sau:Tài liệu đính kèm20240614_20240614-FUEVFVND-NAV-ngay-12.06.2024.pdf
14/06/2024
Xem thêm
FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/06/2024 đến 13/06/2024
Quỹ ETF SSIAM VN30thông báothay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/06/2024 đến 13/06/2024như sau:Tài liệu đính kèm20240614_20240614-FUESSV30-NAV-tuan-tu-ngay-07.06.2024-den-ngay-13.06.2024-signed.pdf
14/06/2024
Xem thêm
FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/06/2024 đến 13/06/2024
Quỹ ETF SSIAM VNX50thông báothay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/06/2024 đến 13/06/2024như sau:Tài liệu đính kèm20240614_20240614-FUESSV30-NAV-tuan-tu-ngay-07.06.2024-den-ngay-13.06.2024-signed.pdf
14/06/2024
Xem thêm
FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/06/2024 đến 13/06/2024
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEADthông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/06/2024 đến 13/06/2024 như sau:Tài liệu đính kèm20240614_20240614-FUESSVFL-NAV-tuan-tu-ngay-07.06.2024-den-ngay-13.06.2024-signed.pdf
14/06/2024
Xem thêm
FUEDCMID: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 07/06/2024 đến 13/06/2024
Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAPthông báo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 07/06/2024 đến 13/06/2024như sau:Tài liệu đính kèm20240614_20240614-FUEDCMID-Tracking-error-tu-07.06.2024-den-13.06.2024_Signed.pdf
14/06/2024
Xem thêm
FUESSV30: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 07/06/2024 đến 13/06/2024
Quỹ ETF SSIAM VN30 thông báo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 07/06/2024 đến 13/06/2024như sau:Tài liệu đính kèm20240614_20240614-FUESSV30-Tracking-error-tu-ngay-07.06.2024-den-ngay-13.06.2024.pdf
14/06/2024
Xem thêm
FUESSV50: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 07/06/2024 đến 13/06/2024
Quỹ ETF SSIAM VNX50thông báo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 07/06/2024 đến 13/06/2024như sau:Tài liệu đính kèm20240614_20240614-FUESSV50-Tracking-error-tu-ngay-07.06.2024-den-ngay-13.06.2024-signed.pdf
14/06/2024
Xem thêm
FUESSVFL: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 07/06/2024 đến 13/06/2024
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEADthông báo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 07/06/2024 đến 13/06/2024 như sau:Tài liệu đính kèm20240614_20240614-FUESSVFL-Tracking-error-tu-ngay-07.06.2024-den-ngay-13.06.2024-signed.pdf
14/06/2024
Xem thêm
FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/06/2024
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEADthông báothay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/06/2024như sau:Tài liệu đính kèm20240614_20240614-FUESSVFL-NAV-ngay-13.06.2024-signed.pdf
14/06/2024
Xem thêm

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471