Công bố thông tin

Công bố thông tin
SSI-SCA: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh việc vượt tỷ lệ hạng mục đầu tư lớn

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc hoàn tất điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư như sau:Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ SSI-SCA tại ngày định giá 05/5/2021 là 36,17%, đáp ứng quy định không vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ.Ngày hoàn tất khắc phục: ngày 05/5/2021.

06/05/2021

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin vượt tỷ lệ hạng mục đầu tư lớn

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ SSI-SCA tại ngày định giá 04/5/2021 là 41,9%, vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ. - Nguyên nhân: do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư. - Ngày nhận biết: ngày 05/05/2021. Chi tiết tại file đính kèm.

05/05/2021

Xem thêm
Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VN30 2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin bản Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VN30 được sửa đổi, bổ sung tại đây

29/04/2021

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VN30: Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30 được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

29/04/2021

Xem thêm
Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin bản Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 được sửa đổi, bổ sung tại đây

29/04/2021

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

29/04/2021

Xem thêm
Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin bản Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD được sửa đổi, bổ sung tại đây

29/04/2021

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

29/04/2021

Xem thêm
Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin các nội dung sửa đổi Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA)và bản Điều Lệ mới.

28/04/2021

Xem thêm
SSISCA - Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

28/04/2021

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI