VLGF: Công bố thông tin về cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ, chi tiết như file

Công ty cổ phần chứng khoán SSI