Công bố thông tin

NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%) 1 tháng 3 tháng Từ đầu năm Từ khi thành lập* VLGF 9.992,03 -0,04% N/A N/A -0,04% VN-Index 1,54% N/A

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
8.248,08
-18,60 (-0,22%) Cập nhật ngày 02/12/2022
Công bố thông tin
VLGF: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

Ngày 01/08/2022, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn tài chính từ ngày 6/12/2021 đến ngày 30/06/2022 và kiểm toán báo cáo tài chính cho giai đoạn tài chính từ ngày 6/12/2021 đến ngày 31/12/2022 cho Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (“Quỹ VLGF”), chi tiết như file đính kèm.

02/08/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ (chi tiết như file đính kèm).

01/08/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

15/06/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin khắc phục vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

15/06/2022

Xem thêm
VLGF: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam công bố thông tin khắc phục vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

03/06/2022

Xem thêm
SSIAM - SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với Công Ty Cổ Phần FINCORP cho Quỹ VLGF

Ngày 10/05/2022, SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với Công Ty Cổ Phần FINCORP cho Quỹ VLGF. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

10/05/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

28/04/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin về việc khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

26/04/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Tăng Trường Dài Hạn Việt Nam

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

22/04/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ ngày 22/4/2022.

22/04/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI