Công bố thông tin

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
30.794,76
11,13 (0,04%) Cập nhật ngày 19/01/2022
Công bố thông tin
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 Quỹ VLGF, Quỹ SSI-SCA và Quỹ SSIBF

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022của Quỹ VLGF, Quỹ SSI-SCA và Quỹ SSIBF, chi tiết theo file đính kèm.

27/12/2021

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin về việc thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đâu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA).

09/12/2021

Xem thêm
SSI-SCA: công bố thông tin liên quan đến đầu tư chứng khoán phái sinh

SSI-SCA: công bố thông tin liên quan đến đầu tư chứng khoán phái sinh, chi tiết theo file đính kèm

21/09/2021

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2021 Quỹ SSI-SCA, quỹ SSIBF

CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2021 của Quỹ SSI-SCA, quỹ SSIBFchi tiết theo file đính kèm.

24/08/2021

Xem thêm
Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) cập nhật và có hiệu lực từ ngày 11/08/2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) cập nhật và có hiệu lực từ ngày 11/08/2021, chi tiết theo file đính kèm.

11/08/2021

Xem thêm
Quỹ SSI-SCA ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán BCTC năm tài chính 2021

Ngày 26/07/2021, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“Quỹ SSI-SCA”) ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Quỹ SSI-SCA.

26/07/2021

Xem thêm
Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”): Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ SSI-SCA

Ngày 30/06/2021, Ban Đại Diện Quỹ SSI-SCA đã phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ SSI-SCA. Chi tiết tại file đính kèm.

30/06/2021

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh việc vượt tỷ lệ hạng mục đầu tư lớn

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc hoàn tất điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư như sau:Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ SSI-SCA tại ngày định giá 05/5/2021 là 36,17%, đáp ứng quy định không vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ.Ngày hoàn tất khắc phục: ngày 05/5/2021.

06/05/2021

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin vượt tỷ lệ hạng mục đầu tư lớn

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ SSI-SCA tại ngày định giá 04/5/2021 là 41,9%, vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ. - Nguyên nhân: do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư. - Ngày nhận biết: ngày 05/05/2021. Chi tiết tại file đính kèm.

05/05/2021

Xem thêm
SSISCA - Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

28/04/2021

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI