Công bố Nghị Quyết và Biên Bản Kiểm Phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2020 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI(SSIAM) công bố Nghị Quyết và Biên Bản Kiểm Phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2020

Trở lại
Công bố Nghị Quyết và Biên Bản Kiểm Phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2020 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI.

08/05/2020

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI(SSIAM) công bố Nghị Quyết và Biên Bản Kiểm Phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2020 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI, chi tiết theo file đính kèm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI