Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên tạm thời làm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ

Ngày 27/5/2020, Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) đã có nghị quyết phê duyệt ông Nguyễn

Trở lại
Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên tạm thời làm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ

28/05/2020

Ngày 27/5/2020, Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) đã có nghị quyết phê duyệt ông Nguyễn Khắc Hải tạm thời làm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ SSI-SCA thay thế cho ông Nguyễn Mạnh Hùng đã có đơn từ nhiệm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI