Công bố thông tin từ nhiệm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ

Ngày 26/5/2020, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Thành Viên Độc Lập của Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

Trở lại
Công bố thông tin từ nhiệm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ

27/05/2020

Ngày 26/5/2020, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Thành Viên Độc Lập của Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) đã có đơn từ nhiệm làm thành viên của Ban Đại Diện Quỹ do đã được bổ nhiệm là Chủ Tịch Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI. Ban Đại Diện Quỹ SSI-SCA sẽ nhanh chóng họp để bổ nhiệm thành viên thay thế theo đúng quy định pháp luật và Điều Lệ Quỹ.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI