Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI(SSIAM) công bố phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst &Young Việt Nam là Công Ty

Trở lại
Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

03/07/2020

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI(SSIAM) công bố phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst &Young Việt Nam là Công Ty Kiểm Toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI