Quỹ SSI-SCA ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày 10/07/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“Quỹ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI