SSI-SCA: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục

Công ty cổ phần chứng khoán SSI