SSI-SCA: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

Ngày 01/08/2022, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát

Trở lại
SSI-SCA: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

02/08/2022

Ngày 01/08/2022, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“Quỹ SSI-SCA”), chi tiết như file đính kèm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI