SSI-SCA: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, đồng thời

Trở lại
SSI-SCA: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA)

16/11/2022

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, đồng thời là người nội bộ của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI, chi tiết như file đính kèm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI