SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với Công TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho Quỹ SSI-SCA

Ngày 26/8/2020, SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với Công TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho Quỹ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI