Công bố thông tin

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
19.469,69
278,90 (1,45%) Cập nhật ngày 24/11/2020
Công bố thông tin
SSIAM thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) ra công chúng.

16/07/2014 – SSIAM thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) ra công chúng.Chi tiết xem file .pdf đính kèm hoặc bấm liên kếttrực tiếpở đây !

16/07/2014

Xem thêm
UBCK cấp phép chào bán chứng chỉ Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) ra công chúng.

27/06/2014 – SSIAM được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) ra công chúng.Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) ra công chúng cho Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI. Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ: Ngân Hàng Deutsche Bank AG - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.Quỹ SSI-SCA là một quỹ mở với mục tiêu đầu tư tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho Nhà Đầu Tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh trạnh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định.

27/06/2014

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI