Công bố thông tin

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
23.449,26
-1.042,11 (-4,26%) Cập nhật ngày 07/12/2022
Công bố thông tin
SSI-SCA: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

26/10/2022

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

13/10/2022

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2022 Quỹ SSI-SCA, Quỹ SSIBF và Quỹ VLGF

CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2022 của Quỹ SSI-SCA, Quỹ SSIBF và Quỹ VLGF, chi tiết theo file đính kèm.

19/08/2022

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

Ngày 01/08/2022, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“Quỹ SSI-SCA”), chi tiết như file đính kèm.

02/08/2022

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư, chi tiết như file đính kèm.

26/05/2022

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

24/05/2022

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư

SSI-SCA: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư

19/05/2022

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

09/05/2022

Xem thêm
Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) cập nhật và có hiệu lực từ ngày 09/05/2022

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) cập nhật và có hiệu lực từ ngày 09/05/2022, chi tiết theo file đính kèm.

09/05/2022

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

SSISCA: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

22/04/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI