Công bố thông tin

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
19.469,69
278,90 (1,45%) Cập nhật ngày 24/11/2020
Công bố thông tin
Thông báo ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“Quỹ SSI-SCA”) ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2019 của Quỹ SSI-SCA.

05/07/2019

Xem thêm
Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán tài chính năm 2019 của Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI thông báo phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán tài chính năm 2019 của Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI

20/06/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng

07/05/2019

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

SSI-SCA: Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

23/04/2019

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/05 năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA)

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019Thông báo thời gian giao dịch trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/05 năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA)Chi tiết tại đây

10/04/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng - Chu Mai Khanh

Hà Nội, ngày 09tháng 4năm 2019"Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng - Chu Mai Khanh". Chi tiết tại đây

09/04/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ đại chúng

04/04/2019

Xem thêm
Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2019 của Quỹ SSI-SCA

SSI-SCA - Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2019 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

01/04/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Quỹ SSISCA ngày 28/03/2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báogiao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộQuỹ SSISCA ngày 28/03/2019

28/03/2019

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI năm 2019

08/03/2019

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI