Công bố thông tin

Công bố thông tin
SSIAM: Thông báo về việc thực hiện giao dịch có giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán, chi tiết theo file đính kèm.

12/05/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin quyết định của Cục thuế TP Hà Nội

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (“SSIAM”) công bố thông tin quyết định của Cục thuế TP Hà Nội, chi tiết theo file đính kèm.

12/05/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I.2022

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I.2022, chi tiết theo file đính kèm

20/04/2022

Xem thêm
SSIAM - Báo cáo thường niên 2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2021 (chi tiết như file đính kèm)

19/04/2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBáo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, chi tiết theo file đính kèm.

30/03/2022

Xem thêm
Báo cáo an toàn tài chính kiểm toán năm 2021 của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBáo cáo an toàntài chính kiểm toán năm 2021, chi tiết theo file đính kèm.

30/03/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

SSIAM: Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, chi tiết theo file đính kèm

26/01/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV.2021

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV.2021, chi tiết theo file đính kèm

20/01/2022

Xem thêm
SSIAM: Thông báo về giao dịch có giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

11/01/2022

Xem thêm
SSIAM: Thông báo về giao dịch có giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

22/12/2021

Xem thêm
SSIAM: Thông báo về giao dịch có giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

17/12/2021

Xem thêm
SSIAM: Đính chính công bố thông tin tại Công Văn số 241/2021/CV-SSIAM.PC ngày 13/12/2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đính chính công bố thông tin tại Công Văn số 241/2021/CV-SSIAM.PC ngày 13/12/2021.

14/12/2021

Xem thêm
SSIAM: Thông báo về giao dịch có giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

13/12/2021

Xem thêm
SSIAM: Thông báo về giao dịch có giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

30/11/2021

Xem thêm
SSIAM: Thông báo về giao dịch có giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

29/11/2021

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI