Công bố thông tin

Công bố thông tin
Báo cáo tài chính Quý I.2021 của SSIAM

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố báo cáo tài chính quý I.2021, chi tiết theo file đính kèm.

20/04/2021

Xem thêm
SSIAM - Báo cáo Thường niên 2020

SSIAM - Báo cáo Thường niên 2020

13/04/2021

Xem thêm
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBáo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, chi tiết theo file đính kèm.

30/03/2021

Xem thêm
Báo cáo an toàn tài chính kiểm toán năm 2020 của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBáo cáo an toàntài chính kiểm toán năm 2020, chi tiết theo file đính kèm.

30/03/2021

Xem thêm
Công bố thông tin giao dịch của SSIAM

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, chi tiết trong file đính kèm.

03/03/2021

Xem thêm
Công bố thông tin giao dịch của SSIAM

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, chi tiết trong file đính kèm.

26/02/2021

Xem thêm
Công bố thông tin giao dịch của SSIAM

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, chi tiết trong file đính kèm.

23/02/2021

Xem thêm
SSIAM – Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI công bố tình hình quản trị công ty năm 2020, chi tiết theo file đính kèm.

29/01/2021

Xem thêm
Công bố thông tin giao dịch của SSIAM

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, chi tiết trong file đính kèm.

30/12/2020

Xem thêm
Công bố thông tin giao dịch của SSIAM

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") thông báo về việc thực hiện giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI) với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, chi tiết trong file đính kèm.

18/12/2020

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

10/12/2020

Xem thêm
SSIAM công bố thông tin

SSIAM công bố thông tin về việc nhận được quyết định của UBCKNN đối với người hành nghề chứng khoán.

04/12/2020

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

03/12/2020

Xem thêm
Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2020, chi tiết theo file đính kèm.

14/08/2020

Xem thêm
Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI ("SSIAM") công bốBáo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020, chi tiết theo file đính kèm.

14/08/2020

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI