Công bố thông tin

Công bố thông tin
Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Chủ Tịch Điều Hành của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc bổ nhiệm Phó Chủ Tịch Điều Hành, chi tiết theo file đính kèm.

16/11/2022

Xem thêm
Thông báo về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, chi tiết theo file đính kèm.

16/11/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM, chi tiết như file đính kèm.

04/11/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III.2022

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III.2022, chi tiết theo file đính kèm

20/10/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM (chi tiết như file đính kèm)

20/10/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin, chi tiết như file đính kèm.

20/10/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM (chi tiết như file đính kèm).

06/10/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM (chi tiết như file đính kèm)

21/09/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu của SSIAM, chi tiết như file đính kèm.

19/09/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM (chi tiết như file đính kèm)

24/08/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2022

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2022, chi tiết theo file đính kèm

12/08/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2022

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2022, chi tiết theo file đính kèm

12/08/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM (chi tiết như file đính kèm)

11/08/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

Ngày 01/08/2022, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công Ty, chi tiết như file đính kèm.

02/08/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM (chi tiết như file đính kèm).

01/08/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI