Công bố thông tin

Công bố thông tin
Thông báo ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2019 của SSIAM

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báođã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2019.

05/07/2019

Xem thêm
Thông báo về giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo về giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán.

28/06/2019

Xem thêm
Thông báo về giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo về giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán.

25/06/2019

Xem thêm
Thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

17/06/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

10/06/2019

Xem thêm
Thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

06/06/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

31/05/2019

Xem thêm
Thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

29/05/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo kết quảgiao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng.

23/05/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

22/05/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

21/05/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng.

15/05/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng.

15/05/2019

Xem thêm
SSIAM - Báo cáo Thường niên 2018

SSIAM - Báo cáo Thường niên 2018

17/04/2019

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ

Hà Nội ngày 10/04/2019 Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ SSI-SCA của người nội bộ và người có liên quan quỹ đại chúng Chi tiết xem tạiđây

10/04/2019

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI