Công bố thông tin

Công bố thông tin
Công bố thông tin về việc nhận Quyết định của Cục Thuế TP Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính

Ngày 10/09/2021, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") nhận được các Quyết định số 22022/QĐ-CT-KK&KTT và 62188/QĐ-CT-KT&KTT-XPVPHC của Cục Thuế TP Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính. Chi tiết theo file đính kèm.

10/09/2021

Xem thêm
Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBáo cáotài chính soát xét bán niên 2021 của SSIAM, chi tiết theo file đính kèm.

13/08/2021

Xem thêm
Báo cáo an toàn tài chính soát xét bán niên 2021 của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBáo cáo an toàn tài chính soát xét bán niên 2021 của SSIAM, chi tiết theo file đính kèm.

13/08/2021

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2021

Ngày 26/07/2021, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công Ty.

26/07/2021

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý II.2021 của SSIAM

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố báo cáo tài chính Quý II.2021, chi tiết theo file đính kèm.

20/07/2021

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin bất thường theo quy định

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin bất thường theo quy định

16/06/2021

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý I.2021 của SSIAM

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố báo cáo tài chính quý I.2021, chi tiết theo file đính kèm.

20/04/2021

Xem thêm
SSIAM - Báo cáo Thường niên 2020

SSIAM - Báo cáo Thường niên 2020

13/04/2021

Xem thêm
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBáo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, chi tiết theo file đính kèm.

30/03/2021

Xem thêm
Báo cáo an toàn tài chính kiểm toán năm 2020 của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBáo cáo an toàntài chính kiểm toán năm 2020, chi tiết theo file đính kèm.

30/03/2021

Xem thêm
Công bố thông tin giao dịch của SSIAM

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, chi tiết trong file đính kèm.

03/03/2021

Xem thêm
Công bố thông tin giao dịch của SSIAM

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, chi tiết trong file đính kèm.

26/02/2021

Xem thêm
Công bố thông tin giao dịch của SSIAM

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, chi tiết trong file đính kèm.

23/02/2021

Xem thêm
SSIAM – Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI công bố tình hình quản trị công ty năm 2020, chi tiết theo file đính kèm.

29/01/2021

Xem thêm
Công bố thông tin giao dịch của SSIAM

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, chi tiết trong file đính kèm.

30/12/2020

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI