Thông báo ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2019 của SSIAM

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán

Công ty cổ phần chứng khoán SSI