Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo phát hành hóa đơn điện tử, chi tiết theo file đính kèm.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI