Thông báo về giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo về giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của SSIAM tại

Công ty cổ phần chứng khoán SSI