Công bố thông tin

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

11.274,12

18,52 (0,16%)
Cập nhật ngày 15/03/2019
Công bố thông tin
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2019 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2019 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI

13/03/2019

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu ( SSIBF)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu ( SSIBF)

24/01/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng

27/12/2018

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo Lịch nghỉ tết dương lịch năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo Lịch nghỉ tết dương lịch năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF).

25/12/2018

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Quỹ đại chúng.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Quỹ đại chúng.

19/12/2018

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

19/12/2018

Xem thêm
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) 2018

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018 Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“SSIBF”)

21/11/2018

Xem thêm
Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu Tư Bất Thường năm 2018 của quỹ SSIBF

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018 “CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Biên bản Đại hội Nhà ĐầuTư và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) năm 2018.”

21/11/2018

Xem thêm
Thông báo chi tiết các loại giá dịch vụ giao dịch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI có hiệu lực 31.10.2018

Hà Nội,ngày 31 tháng 10 năm 2018 CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) Thông báo chi tiết các loại giá giao dịch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSIcó hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2018

15/11/2018

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI