Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh kế toán trường và bổ nhiệm quyền kế toán trưởng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng với Ông Nguyễn Duy

Công ty cổ phần chứng khoán SSI