SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt cho Quỹ SSIBF

Ngày 16/10/2020, SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS) cho

Công ty cổ phần chứng khoán SSI