SSIBF: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) đã được sửa đổi bổ sung và

Trở lại
SSIBF: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung

20/05/2022

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) đã được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ ngày 20/5/2022 tại đây.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI