Thông báo điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư Quỹ SSIBF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư Quỹ SSIBF.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI