Thông báo ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“Quỹ SSIBF”) ký hợp đồng với Công Ty

Công ty cổ phần chứng khoán SSI