Thông báo Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng  thông  báo Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, chi tiết theo file

Công ty cổ phần chứng khoán SSI