Công bố thông tin

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.397,46
0,25 (0,00%) Cập nhật ngày 09/12/2022
Công bố thông tin
SSIBF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư, chi tiết tại file đính kèm

25/10/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư, chi tiết tại file đính kèm

21/10/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư (chi tiết như file đính kèm)

18/10/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư, chi tiết tại file đính kèm

12/10/2022

Xem thêm
Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2022 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA), Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) và Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp lễ Quốc khánh2022 của Quỹ SSI-SCA , Quỹ SSIBF và Quỹ VLGF, chi tiết trong file đính kèm.

19/08/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

Ngày 01/08/2022, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“Quỹ SSIBF”), chi tiết như file đính kèm.

02/08/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư (chi tiết như file đính kèm)

28/07/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin về tỷ trọng đầu tư của quỹ trái phiếu

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về tỷ trọng đầu tư của quỹ trái phiếu (chi tiết như file đính kèm)

08/07/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư (chi tiết như file đính kèm)

08/07/2022

Xem thêm
SSIBF: Công bố thông tin về tỷ trọng đầu tư của quỹ trái phiếu

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về tỷ trọng đầu tư của quỹ trái phiếu (chi tiết như file đính kèm)

07/07/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI