Công bố thông tin

Công bố thông tin
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

CôngTy TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022của Quỹ ETF SSIAM VN30,Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

27/12/2021

Xem thêm
Báo cáo giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30

Báo cáo giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm

25/11/2021

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30

Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm

22/11/2021

Xem thêm
FUESSV30 – Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức là người có liên quan của người nội bộ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm

18/10/2021

Xem thêm
Công bố thông tin thay đổi Người Điều Hành Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI Công bố thông tin thay đổi Người điều hành QuỹETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm

30/08/2021

Xem thêm
Ký hợp đồng Thành viên lập quỹ với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC) cho Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 3/8/2021, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) đã ký hợp đồng Thành viên lập quỹ với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC) để làm thành viên lập quỹ củaQuỹ ETF SSIAM VN30. Chi tiết trong file đính kèm.

03/08/2021

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VN30 ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán BCTC năm tài chính 2021

Ngày 26/07/2021, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ ETF SSIAM VN30 ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30.

26/07/2021

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi củaQuỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 từ ngày 28/07/2021 đến hết ngày 05/08/2021 để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Chi tiết trong file đính kèm.

14/07/2021

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 29/06/2021, Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VN30 đã phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30. Chi tiết tại file đính kèm.

29/06/2021

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VN30: Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30 được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

29/04/2021

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI