Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VN30 cập nhật lần thứ 1 (tháng 10/2020)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo cập nhật bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 lần thứ 7 (tháng 09/2020),

Công ty cổ phần chứng khoán SSI