Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu

Trở lại
Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu của Quỹ ETF SSIAM VN30

01/07/2020

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI