Công bố thông tin các nội dung sửa đổi Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VN30

Căn cứ trên Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường của Quỹ ETF SSIAM VN30 ngày 22/9/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI