Công bố Thông tin Giấy phép thành lập Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 22/7/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thành lập Quỹ đại chúng số 45/GCN-UBCK cho

Công ty cổ phần chứng khoán SSI