Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VN30 2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin bản Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VN30 được sửa đổi, bổ sung tại đây

Công ty cổ phần chứng khoán SSI